Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Sơ đồ bán hàng

Sơ đồ bán hàng trình bày các thao tác để bán hàng và kiểm tra doanh số bán, lãi gộp và công nợ khách hàng

Để bán hàng trước đó phải nhập hàng

Hệ thống có 2 loại bảng giá: Giá bán sỉ dành cho màn hình Phiếu xuất khoGiá bán lẻ dành cho màn hình Hóa đơn bán lẻ

Để thuận tiện cho việc bán hàng, quý khách nên làm bảng giá trước khi bán hàng. Nếu sử dụng màn hình Hóa đơn bán lẻ để bán hàng thì bắt buộc phải làm giá bán lẻ trước.

Để quản lý doanh số theo nhân viên, điểm thưởng nhân viên thì trước hết phải khai báo Nhân viên trong công ty, cửa hàng

Bước 1: Lập hóa đơn bán hàng

Nếu công ty theo mô hình siêu thị bán lẻ thì sử dụng màn hình Hóa đơn bán lẻ, với giá bán lẻ được lập từ trước

Nếu công ty không theo mô hình siêu thị bán lẻ, nhân viên bán hàng có thể tự điều chỉnh giá bán, khuyến mãi thì dùng màn hình Phiếu xuất kho

Bước 2: Xác nhận xuất kho

Nếu công ty có bộ phân kho riêng biệt, để giảm tối đa việc mất mát hàng hóa, sau khi nhân viên bán hàng làm phiếu bán hàng thì thủ kho xác nhận xuất kho.

Thủ kho sẽ khóa phiếu, phiếu xuất kho sau khi khóa thì không ai có thể sửa đổi số lượng hàng hóa đã xuất nếu chưa có sự đồng ý của Thủ kho.

Bước 3: Thu tiền

Làm phiếu thu tiền khi khách hàng thanh toán. Trường hợp lúc xuất kho có đánh dấu "TT Tiền mặt" thì hệ thống đã tự động tạo phiếu thu, người dùng không cần làm thao tác này

Bước 4: Nhập hàng Trả lại

Trường hợp khách hàng hủy đơn hàng hoặc đổi trả lại hàng hóa. Sau khi kiểm tra chính sách bán hàng, nhân viên bán hàng làm phiếu nhập kho với phương thức nhập trả lại

Bước 5: Xem báo cáo

- Báo cáo bán hàng: Thống kê hàng hóa bán ra theo nhiều tiêu chí: theo nhân viên, theo hàng hóa, theo khách hàng, theo chứng từ, điểm thưởng ...

- Báo cáo lãi gộp: Xem chênh lệch giá vốn và giá bán, xác định lời lỗ theo từng đơn hàng, hàng hóa, khách hàng, nhân viên ...

- Sổ quỹ: Xem số tiền thu về qua hoạt động bán hàng

- Tổng hợp công nợ: Xem số tiền khách hàng đã thanh toán và còn nợ

Ngoài ra quý khách có thể xem các báo cáo khác như

- Nhập xuất tồn theo lượng: Xem sức bán của từng hóa hóa

- Các biểu đồ về doanh thu, lãi gộp, tồn kho