Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Hồ sơ nhân sự

Hồ sơ nhân sự giúp quý khách hàng quản lý các thông tin nhân khẩu, hình ảnh, tình trạng sức khỏe, scan các file nhân sự

Chức năng về cơ bản như màn hình Nhân viên, chỉ khác phần thông tin nhân viên đầy đủ hơn. 

Quý khách có thể dùng chức năng này để quản lý hồ sơ nhân viên chuyên nghiệp