Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Danh sách phiếu xuất

Danh sách phiếu xuất hiện tất cả phiếu xuất bán hàng hóa, dịch vụ

Để sửa xóa phiếu xuất, quý khách chọn phiếu sau đó nhấn Sửa hoặc Xóa

Nếu lúc bấm sửa/xóa mà có thông báo này

Là vì một trong các lý do sau

- Thời hạn sửa phiếu của bạn không đủ

- Ngày này đã bị khóa sổ

Nếu lúc sửa/xóa phiếu xuất hiện thông báo này

Là vì Thủ kho đã khóa phiếu tại Xác nhận xuất kho