Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Phần mềm Kế toán

Phân hệ kế toán  giúp doanh nghiệp quan sát, theo dõi, phân loại hoạt động kinh doanh hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các nghiệp vụ kinh tế khác

Lưu chuyển tài chính, chi phí, các khoản đầu tư được cập nhật theo thời gian thực giúp doanh nghiệp theo dõi sát sao, và kịp thời điều chỉnh nếu cầu thiết.

Bộ báo cáo tài chính, báo cáo quản trị đầu đủ, thuật ngữ dễ hiểu giúp nhà quản lý có thể tự xem báo cáo tài chính hoặc kế toán có thể kết xuất báo cáo một cách nhanh chóng để phục vụ cho công tác quản trị.

Phân hệ kế toán gồm các nhóm chức năng

Lợi ích