Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Bán lẻ, siêu thị

Hệ thống phần mềm và quy trình bán lẻ song hành giúp việc thực hiện, giám sát, báo cáo bán lẻ được thông suốt, nhanh chóng, làm hài lòng khách hàng, an tâm cho nhà quản lý, hào hứng cho nhân viên

Phân hệ Bán lẻ gồm các nhóm chức năng

Lợi ích