Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Phần mềm bán hàng

Phân hệ bán hàng được giúp cho nhân viên kinh doanh thực hiện đơn hàng, theo dõi tiến độ thực hiện của đơn hàng, theo dõi công nợ của các khách hàng mà mình phụ trách, theo dõi chỉ tiêu bán hàng ...

Phân hệ Bán Hàng gồm các nhóm chức năng

Lợi ích